Екскурзије

Екскурзије

  • Објављено у О школи
  • Прочитано 991 пута

Екскурзије ученика, посете и излети

Планирање и програмирање екскурзија извршила је стручна комисија коју је именовао директор школе. Комисију чине: руководиоци актива млађих разреда, помоћник директора, наставник историје и географије. План и програм екскурзија разматраће одељењска, односно разредна већа, одговарајући стручни органи (Савет родитеља), а усвојиће их Наставничко веће. План и програм ученичких екскурзија садржаће образовно-васпитне циљеве и задатке, садржаје којима се постављени циљеви и задаци остварују, носиоце превиђених садржаја и активности, време трајања екскурзије, путне правце, техничку организацију, начин финансирања, предрачун путних трошкова итд.

Садржаји екскурзија биће засновани на наставном плану и програму, као и на Правилнику о програму за организовање екскурзије у првом и другом циклусу образовања и васпитања ( Сл. гласник РС – Просветни гласник бр. 7/2010). Предвиђено је да се екскурзије реализују од 1 - 2 дана у зависности од узраста ученика. Извештај о реализацији екскурзија који припремају руководиоци овог облика рада и стручне вође разматраће Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор и дати своју оцену.

Ток екскурзија, реализацију циљева и задатака, садржаје, активности, разматраће и одељењска, тј. разредна већа, одељењске старешине, одговарајућа стручна тела и ученици на часовима одељењске заједнице. Ово важи и за излете и посете. Екскурзије за ученике осмог разреда планирана је за октобар ,а од 1-7разреда биће изведене током априла и маја 2019. године.

V РАЗРЕД

Садржаји, места и објекти које треба посетити

Лучани- Стопића пећина - Сирогојно-Златибор- Лучани

-етно село, црква, музеј народне радиности, црква

- дино парк

-музеј народне радиности

-разгледање Златибора

Број дана:1 дан , мај 2019.

Активности у образовно-васпитном раду

-посматрање,упоређивање

-упознавање нових предела,културно-историјских споменика

-упознавање природно-географских феномена

-корелација међу наставним предметима

-проширивање знања

Образовно-васпитна област:

Српски језик, Ликовна култура, Свет око нас и Верска настава

Циљеви и задаци садржаја програма

-савладавање и усвајање дела наставног програма(примереног узрасту ученика) непосредним упознавањем садржаја више наставних предмета,

Стручни вођа: Данка Синђелић

Одељењске старешине:

V1- Данка Синђелић

V2- Војинка Радисављевић

ИО Пухово: Ана Топаловић,Славица Василић

II РАЗРЕД

Садржаји, места и објекти које треба посетити

Лучани –Љубић- Чачак (Народни музеј и Галерија)- Горњи Милановац- Враћевшница- Таково- Савинац-Лучани

Број дана : 1 дан, мај 2019.

Активности у образовно-васпитном раду

-посматрање,упоређивање

-упознавање нових предела,културно-историјских споменика

-упознавање природно-географских феномена

-корелација међу наставним предметима

-проширивање знања

Образовно-васпитна област

Српски језик,Ликовна култура, Свет око нас, Народна традиција и Верска настава

Циљеви и задаци садржаја програма

савлађивање и усвајање дела наставног програма(примереног узрасту ученика) непосредним упознавањем садржаја више наставних предмета,

Стручни вођа: Станојка Јаћимовић

Одељењске старешине:

II1- Љиљана Божанић

II2- Станојка Јаћимовић

ИО Марковица: Сузана Јоковић и Нада Милетић

III РАЗРЕД

Садржаји, места и објекти које треба посетити:

Лучани – Шарган- Тара- Лучани

Број дана:1 дан , мај 2019.

Активности у образовно-васпитном раду

-посматрање

-упоређивање

-упознавање нових предела,културно-историјских споменика

-упознавање природно-географских феномена

-корелација међу наставним предметима

-проширивање знања

Образовно-васпитна област:

Српски језик, Ликовна култура, Свет око нас, Верска настава и Народна традиција

Циљеви и задаци садржаја програма

савлађивање и усвајање дела наставног програма(примереног узрасту ученика) непосредним упознавањем садржаја више наставних предмета,

Стручни вођа: Милостива Новаковић

Одељењске старешине:

III1 –Снежана Шолајић

III2 –Милостива Новаковић

ИО Крстац:Душица Јаћимовић,Биљана Јањић

IV РАЗРЕД

Садржаји, места и објекти које треба посетити

Лучани- Раваница -Јагодина - Лучани

-ЗОО-врт

-Аква парк

- Завичајни музеј

-Музеј наивне уметности

-Музеј воштаних фигура

-манастир Раваница

Број дана: 1дан , мај 2019.

Активности у образовно-васпитном раду

посматрање

-упоређивање

-упознавање нових предела,културно-историјских споменика

-упознавање природно-географских феномена

-корелација међу наставним предметима

-проширивање знања

Образовно-васпитна област

Српски језик, Ликовна култура, Свет око нас, Народна традиција и Верска настава

Циљеви и задаци садржаја програма

савлађивање и усвајање дела наставног програма(примереног узрасту ученика) непосредним упознавањем садржаја више наставних предмета

Стручни вођа: Дринка Вујичић

Одељењске старешине:

IV 1 Дринка Вујичић

IV 2 Рада Панић

ИО Краварица: Данијела Радовановић

ИЗЛЕТИ СА ВЕРОУЧТЕЉОМ

Време извођења : мај – јун 2019. године

I-II -манастир Никоље ,

III,IV,V - манастир Вазнесење,

I- IV и ИОКрстац,Пухово и Д.Краварица посета Овчар Бањи и Благовештење.

Време реализације април- мај 2019.године.

ИО Марковица Манастир Сретење -друга половина септембра 2018.године.

ИЗЛЕТИ у оквиру предмета Народна традиција

Одељења од II- IV разреда ( Посета Горачићима ):

Матична школа , ИО Марковица, ИО Крстац, ИО Пухово и ИО Д. Краварица

(Време извођења- октобар 2018..г.)

За ученике од од 5 – 8. разреда у оквиру слободне наставне активности Чувари природе

планирано је да се реализују следеће посете:

- Међународни фестивал зелене културе ГРЕЕН ФЕСТ, одржаће се од 13. до 16. новембра 2018.г. у Дому омладине Београда,

-Глобалне промене у животној средини и њихове последице, Долина реке Белице- Друго полугодиште 2018/19.г,

-Посета резервату природе - Овчарско-кабларска клисура, Друго полугодиште2018/19.г

ИЗЛЕТИ у оквиру предмета Грађанског васпитања од 5- 8. разреда:

1) фестивал науке- децембар 2018.-Београд ,

2) Афрички музеј-креативна радионица, Фебруар-март 2019.г-Београд,

3) Волонтерска организацијаДруго полугодиште2018/19.г-Пожега

Време реализације мај-јун 2019.

НАСТАВА У ПРИРОДИ

I- IV разред – Врњачка Бања

Време извођења: април 2019.г.

Време трајања 7 дана

Обавезни наставни предмети

СРПСКИ ЈЕЗИК

Број часова:5

Активности у образовно – васпитном раду

• посматрање

• уочавање

• причање

• описивање

• писање

• читање

Основни облици извођења програма

• дијалошка

• текстуална

• писаних радова

• излагања 

Циљеви и задаци садржаја програма

• посматрања и уочавање богатства облика, боја, звукова и гласова у природи (у шуми, на ливади, ...)

• Доживљавање лепог у природи и сталних промена у њој

• Богаћење речника

• Упућивање ученика да доживљавају, разумеју и изражавају слике и осећања изражена у књижевним текстовима

• Развијање способности

• Изражавање сопственог утиска

МАТЕМАТИКА

Број часова : 5

Активности у образовно – васпитном раду

• упоређивање

• процењивање

• израда задатака

• уочавање

• мерење

• закључивање

Основни облици извођења програма

• дијалошка

• текстуална

• писаних радова

Циљеви и задаци садржаја програма

• Развијање способности посматрања и уочавање богатства облика, боја, звукова и гласова у природи (у шуми, на ливади, ...)

• Доживљавање лепог у природи и сталних промена у њој

• Богаћење речника

• Упућивање ученика да доживљавају, разумеју и изражавају слике и осећања изражена у књижевним текстовима

• Изражавање сопственог утиска

СВЕТ ОКО НАС

Број часова:4

Активности у образовно – васпитном раду

• уочавање сличности и разлика

• препознавање

• именовање

• уређивање окружења

• одржавање хигијене

• разгледање

Основни облици извођења програма

• демонстративна

• очигледности

• практичних радова

• писаних радова

• експериментална

Циљеви и задаци садржаја програма

• Усвајање основних временских одредница – сналажење у времену и простору

• Уочавање и опажање живе и неживе природе у непосредној околини

• Развијање одговорног односа према окружењу

• Уочавање и именовање различитих временских промена

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Број часова: 2

Активности у образовно – васпитном раду

• певање

• играње

• слушање

Основни облици извођења програма

• дијалошка

• демонстративна

Циљеви и задаци садржаја програма

• Извођење народних дечјих игара

• Учење нове песме

• Развијање осећаја за ритам и мелодију

• Подстицање расположења и ведрине

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Број часова:5

Активности у образовно – васпитном раду

• шетање

• трчање

• такмичење

• савладавање природних препрека

• одржавање личне хигијене

Основни облици извођења програма

• демонстративна

• дијалошка

• самосталног рада

Циљеви и задаци садржаја програма

• Развијање издржљивости, истрајности и упорности

• Упознавање ученика за коришћење „трима” за саморекреацију

• Развијање хигијенских навика ради ефикаснијег очувања здравља, повећања отпорности организма од штетног утицаја савременог начина живота

• Развијање кординације , гипкости равнотеже и експлозивне снаге

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Број часова:2

Активности у образовно – васпитном раду

• посматрање

• уочавање

• прикупљање природног материјала

• преобликовање

Основни облици извођења програма

• дијалошка

• демонстративна

• експерименталн

Циљеви и задаци садржаја програма

• Развијање код ученика смисла за спајање различитих облика и материјала и предмета како би добили нову, занимљиву целину, и то посматрањем и прикупљањем материјала и предмета из непосредног природног окружења

• Подстицање оргиналности

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Број часова:1

Активности у образовно – васпитном раду

• Причање

• Препознавање својих осећања и осећања других

Основни облици извођења програма

• дијалошка

• демонстративна

Циљеви и задаци садржаја програма

• Развијање другарства и пријатељства

• Поштовање разлика

• Уважавање својих и туђих потреба

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

НАСТАВНЕ ОБЛАСТИ

ПЕШАЧКИ ИЗЛЕТИ рекреативно – сазнајног карактра

Број часова:7

Активности у образовно – васпитном раду

• шетање

• уочавање

• учење

• препознавање

• прикупљање биљака, гранчица, каменчића

• прављење хербаријума

Основни облици извођења програма

• излагања

• дијалошка

• очигледности

• практичних радова

Циљеви и задаци садржаја програма

• Развијање правилног односа према природи и њеном очувању

• Развијање спретности и кондиције у природи

• Стицање нових знања

• Примена стечених знања на очигледним, природним објектима

• Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља

КУЛТУРНО – ЗАБАВНЕ АКТИВНОСТИ

Број часова :7

Активности у образовно – васпитном раду

• играње

• певање

• креирање маски и фризура

• имитирање

• Такмичење у знању умењу и вештинама

Основни облици извођења програма

• демонстративна

• експериментална

• практичних радова

Циљеви и задаци садржаја програма

• Неговање лепоте и задовољства у дружењу

• Развијање такмичарског духа

• Подстицање оригиналности и креативности

• Препознавање склоности ученика и карактеристичних особина 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

Број часова: 3

Активности у образовно – васпитном раду

• причање

• размена искустава

• прилагођавање

• учење правила понашања

Основни облици извођења програма

• излагања

• демонстративна

• дијалошка

Циљеви и задаци садржаја програма

• Развијање другарских односа

• Прилагођавање новим условима живота

• Подстицање на културно понашање у различитим животним ситуацијама (у посети, шетњи, игри, у ресторану, купатилу, соби, дискотеци, продавници...)

• Развијање осећања припадања у групи.

Екскурзија V разред (2 дана)

I дан: Дивчибаре -Ваљево(музеј и Муселимов конак-Кула Ненадовића)- Бранковина- (одмор)- манастир Хопово-Нови Сад(ноћење),

II дан: Нови Сад(ужи центар града)-Сремски Карловци( )- ручак-Београд (музеј ваздухопловства)-Љиг(одмор)-Лучани

Време извођења:април-мај 2019.г.

Екскурзија VI разред (2 дана)

I дан: Лучани-Чачак-Топола-Опленац-Орашац-Аранђеловац- Смедерево (Смедеревска тврђава)-Београд (ноћење).

II дан: Београд: Народни музеј, Калемегданска тврђава, Конак Кнегиње Љубице, Музеј Николе Тесле, Храм Светог Саве, Ботаничка башта, Авала- Љиг -повратак у Лучане.

Време извођења: април-мај 2019.г.

Екскурзија VII разред (2 дана)

I дан:Лучани-Природњачки музеј Свилајнац-Манасија- Ресавска пећина –Водопад Лисина- Ниш(ноћење);

II дан:Ниш (Медијана, Ћеле кула, Нишка тврђава, Црвени крст-Чегар) –обилазак центра града- Крушевац (Народни музеј,црква Лазарица)-Врњачка Бања-повратак у Лучане.

Време извођења: април -мај 2019.г.

Екскурзија ВИИИ разред (2 дана)

I дан: Лучани-Крагујевац-Велика Плана (Покајница,Радовањски луг) - Ромулијана – Неготин(Мокрањчева кућа, музеј Хајдук Вељка,стара црква)- Кладово(ноћење)

II дан: ХЕ Ђердап- Доњи Милановац (обилазак „Лепенског вира“)- Голубац (панорамско разгледање тврђаве) - Сребрно језеро(ручак)- Пожаревац (галерија Барили)- повратак за Лучане.

Време извођења: октобар 2018. године.