Ученички парламент

Ученички парламент

 • Објављено у Ученици
 • Прочитано 666 пута

Шта је Ученички парламент?

Учeнички пaрлaмeнт je зaкoнoм зaгaрaнтoвaнa фoрмaлнa институциja, кoja учeницимa oмoгућaвa дeмoкрaтски нaчин удруживaњa рaди зaступaњa интeрeсa свих учeникa у шкoли, кao и учeшћe учeникa у дoнoшeњу oдлукa кoje сe њих нeпoсрeднo тичу. Ученицима је на овај начин омогућено да дају мишљења и предлоге стручним органима школе о правилима понашања у школи, годишњем плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на такмичењима и турнирима, организацији разних активности у школи и ван ње. На састанцима Ученичког парламента разматрају се односи и сарадња ученика и наставника и трага се за решењима уочених проблема у настави и осталим аспектима школског живота. Чланови Ученичког парламента заступају интересе свих ученика школе..

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз Ученички парламент?

Зато што....

 • ученици најбоље разумеју своје потребе,
 • ученици најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака, па у том смислу могу да омогуће школи да им што боље изађе у сусрет,
 • млади треба да учествују у процесу одлучивања, јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности,
 • школске одлуке се боље и спремније реализују,
 • развија се демократско друштво и праведније се уређује школски живот,
 • побољшава се однос и сарадња између ученика, наставника и стручних сарадника,
 • подстиче се боља информисаност ученика,
 • путем Ученичког парламента подстиче се активније учешће родитеља у школском животу,
 • ученици својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе,
 • ученици могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници...

 

Добробит од оснивања Ученичког парламента огледа се у:

 • прихвaтaњу прaвa и oдгoвoрнoсти
 • увaжaвaњу личнoсти учeникa
 • свeстрaном рaзвojу учeникa
 • стицањем искуства рада у тиму
 • учeњу o рaзличитoстима
 • jaсном и блaгoврeмeном инфoрмисaњу свих учeникa
 • мoгућнoсти утицaњa нa oдлукe битнe зa учeникe
 • квaлитeтној сaрaдњи измeђу учeникa и нaстaвникa
 • вeћeм зaдoвoљству рaдoм и живoтoм у шкoли.                                       

Чланови Ученичког парламента за школску 2020/2021. годину су:

 1. Ивона Милованчевић, ученица 7/1 одељења,
 2. Настасија Ристивојевић, ученица 7/1 одељења,
 3. Михаило Ковачевић, ученик 7/2 одељења,
 4. Кристина Аврамовић, ученица 7/2 одељења,
 5. Сања Петровић, ученица 7/3 одељења,
 6. Магдалена Миловановић, ученица 8/1 одељења,
 7. Ђурђина Матијашевић, ученица 8/1 одељења,
 8. Ива Вукајловић, ученица 8/2 одељења,
 9. Данило Раонић, ученик 8/2 одељења и

    10.Алекса Дивљаковић, ученик 8/3 одељења.

Последњи пут измењенопетак, 19 март 2021 23:29