Red. broj

Ime i prezime

Stručna sprema

zanimanje

Godine staža

Zaduženja i angažovanost u školi %

Licenca

Angažovan u drugoj školi

%

 

1.

 

Lidija Pantelić- Krtinić

VSS

Diplomirani pravnik

 

29

 

Sekretar

100

 

DA

 

 

2.

 

 

Slavica Simović

 

 

Ekonomski tehničar

 

34

 

Blagajnik

100

 

 

3.

Аnа Тоdоrоvić

Diplоmirаni еkоnоmistа

6

Šеf rаčunоvоdstvа

100

   

 

bezbedno_160_300mbIzrada sajta Dejan Zekavičić Izrada sajta Dejan Zekavičić

Škola bez nasilja

Šta je forum pozorište?

Naša škola u projektu Škola bez nasilja

Naša škola u projektu "Preduzetništvo u osnovnim školama"

Prezentacija aktivnosti SEECEL projekta
Kulinarsko putovanje kroz svet
Izložba i prodaja uskršnjih jaja
Posete preduzetnicima